Bohnenkamp GARANTIIKOHUSTUSED

Bohnenkamp Warranty

Bohnenkamp GARANTIIKOHUSTUSED

Ettevõte Bohnenkamp (Scandinavian Tyre and Rim Company) teatab, et tootja garantii laieneb täies mahus kõigile tema poolt toodetavatele või tarnitavatele rehvidele ja teistele kummitehnilistele toodetele, mis on ette nähtud rehvide ja rataste komplekteerimiseks, nagu sisekummid, veljevööd, ventiilid jmt, samuti rattad ja rehvidega rattakomplektid.

Transpordivahendi kasutusreeglite (kasutusjuhendi, tööjuhendi jm reeglite) täitmisel rehve, koormust, liikumiskiirust puudutavate ettekirjutuste osas, samuti antud sõidukil kasutatavate rehvide kohta kehtivate normitehniliste dokumentidega ettenähtud kasutamise, transpordi- ja hoiutingimuste reeglite täitmisel ning mehaaniliste vigastuste ja parandusjälgede puudumisel garanteerime:

• rehvide, kummitehniliste toodete ja rataste vastavuse ETRTO (Euroopa Rehvide ja Velgede Tehniline Organisatsioon) standarditele ja tootja poolt märgitud tehnilistele andmetele;

• rehvide vastavuse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Reeglite tehnilistele nõuetele ja(või) EL direktiividele, mis puudutavad antud sõidukitüübil kasutatavaid rehve, kui need rehvid eeldavad kohustuslikku sertifitseerimist;

• tootmisdefektide puudumist rehvil selle kasutusea lõpuni.

Kasutusea lõpp saabub ühes turvisemustri täieliku kulumisega. Turvis loetakse täiesti kulunuks, kui selle mustri sügavus spetsiaalselt märgitud mõõtepunktides (kulumise indikatsioonipunktides) jõuab 0 millimeetrini või kui on paljandunud rehvikarkassi niidid (traadid) turvise piirkonnas.

Enne rehvi täieliku kulumisastme saabumist on selle maksimaalne kasutus- ja hoiuaeg 5 aastat rehvi valmistamise kuupäevast, kui teisiti ei ole ette nähtud transpordivahendil kasutatavale rehvitüübile kehtivate normitehniliste dokumentidega. Valmistamise kuupäevaga tähistus peab asuma rehvi külgseinal.

Rehvide loomulikku kulumist nende kasutamisel ei käsitleta tootmisdefektina.

Defekti ilmnemisel tuleb esitada Bohnenkamp esindusele tehnilise ekspertiisi läbiviimiseks:

1. defektse rehviga komplektne ratas;

2. täidetud reklamatsioonivorm (vt LISA);

3. ostu või tarnet tõendav dokument (saatekiri, arve, leping jmt).

Erandjuhtudel, mil objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik esitada rehvi vastavalt p. 1 toodule, on mõlema poole nõusolekul võimalik tehnilise ekspertiisi läbiviimine fotode ja teiste infokandjate põhjal. Fotod peavad olema selged ja värviedastuse moonutusteta. Iga konkreetse juhtumi lahendamiseks vajalike fotode loetelu määrab ekspertiisi teostav isik.

Tehasedefektide avastamise või tehnilistele parameetritele mittevastavuse korral garanteerib Bohnenkamp defektse toote või komplekti või koosteühiku detaili viivitamatu asendamise. Võrdväärse või hinnalt ja tööomadustelt ekvivalentse asendustoote puudumisel hüvitatakse defektse toote maksumus.

Kui rehvi on enne defekti ilmnemist edukalt ekspluateeritud, võib rakendada maksumuse hüvitamist pärast turvisemustri jääksügavuse põhjal arvutatud kulumi mahaarvamist.

Garantii kehtib ainult vahetult tarnitavale toodangule. Kaudsetele kuludele nagu rehvide ja rataste montaaž, sõiduki transport ja remont, defektse toote kohaletoimetamine ja asendamine, tasu kolmanda isiku poolt läbiviidud tehnilise ekspertiisi eest, ravikulud, õigusabikulud jne, käesolevad garantiikohustused ei laiene.

Tehnilise ekspertiisi (toote kvaliteedi kontroll) rehvi defekti iseloomu väljaselgitamiseks viivad läbi Bohnenkamp spetsialistid, kes on saanud erikoolituse rehvide konstruktsiooni, tootmistehnoloogia ja defekteerimise alal VF Rehvitööstuse Teaduslikus Uurimisinstituudis (Научно-исследовательский институт шинной промышленности РФ) ja avatud aktsiaseltsis Šina-Tezis (ООО «Шина – Тезис»), ning kellel on sedalaadi ekspertiisi läbiviimiseks vajalikku pädevust tõendavad dokumendid.

Bohnenkamp jätab endale õiguse käesolevates garantiikohustustes ette teatamata muudatusi teha.

© Bohnenkamp EASTERN GROUP SIA, 2017

Bohnenkamp GARANTIIKOHUSTUSED
PDF formaadis

REKLAMATSIOONI VORM
MS Word formaadis

REKLAMATSIOONI VORM
PDF formaadis

Bohnenkamp GARANTIIKOHUSTUSED PDF formaadis

REKLAMATSIOONI VORM MS Word formaadis

REKLAMATSIOONI VORM PDF formaadis